2 januari, 2017

Om oss

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i förhållande till fiberdragning och avtal kring trafiktjänster som exempelvis bredband och telefoni samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Verksamhetsområdet är södra Nätra socken med omnejd enligt kartan.

Förslag till stadgar för Föreningen Näske fiber:

Stadgar för föreningen Näske fiber

Organisationsnummer 802507-1419

Bildad 2016

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Näske fiberförening. Föreningen har sitt säte i Näske i Örnsköldsviks kommun.

§ 2 Form & Ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen skall bedriva ideell verksamhet för att i samverkan med Övik Energi möjliggöra bredbandsanslutning via fiber inom markerat kartområde nedan, i Örnsköldsviks kommun. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, förhandla avtal åt medlemmarna för renodlade trafiktjänster, exempelvis TV, bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Medlemskapet

Till medlem kan antas sökande som äger eller arrenderar en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar eller vid utebliven betalning av beslutade avgifter. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 5 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. 8Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid som revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 2. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 1. Val enligt § 9 av föreningens ordförande, 4 styrelseledamöter, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant
 2. Val av två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
 3. Övriga frågor
 4. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 6 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

 

VALBEREDNINGEN

§ 7 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

REVISORER

§ 8 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 § 9 Organisation

Styrelsen består av ordförande samt 5 övriga ledamöter. Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som kan behövas.

Dessa väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ske för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen.

§ 10 Beslutsformer

För föreningens årsmöten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen äger rätt att bilda situationsanpassade arbetsgrupper i föreningen. Bildade arbetsgrupper har informationsplikt mot styrelsen eller av styrelsen utsedd person.

§ 11 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 12 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 13 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 14 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 15 Upplösning

Upplösning av föreningen sker när samarbetet med Övik Energi avslutas.

 

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.